Archif Awdur: Golygydd

Diwrnod i fynd – Shwmae yn atseinio trwy’r wlad

Gyda dim ond diwrnod i fynd, mae cyfarchion Shwmae Su’mae eisoes yn atseinio trwy’r wlad.

Mae cannoedd o ysgolion, colegau a gweithleoedd yn cymryd y cyfle i ddathlu heddiw ac yn rhannu lluniau, fideos a chyfarchion ar gyfryngau cymdeithasol.

Tra’n ceisio ein gorau glas i gynnwys popeth ar y dudalen ddigwyddiadau, mae cymaint ‘mlaen, mae’n anodd dal lan! Anhygoel a gwefreiddiol! Da iawn bawb sy’n cymryd rhan – mae’n amlygu ein balchder fel cenedl. Dilynwch #ShwmaeSumae i fod yn rhan o’r sgwrs. Heddiw, fory a phob dydd – dechreuwch gyda Shwmae neu Su’mae, pwy a ŵyr ble eith y sgwrs a chi.

Wythnos i fynd!

Dim ond wythnos i fynd nes Sadwrn 15 Hydref, Diwrnod Shwmae Su’mae 2016.

Bydd Cymru gyfan yn cyfarch ein gilydd gyda Shwmae, Su’mae, Shwdi neu S’mai ac yn cael cyfle i ddathlu’r iaith ar draws y wlad.

Hyd yn hyn mae dros 100 o ddathliadau yn y dyddiadur, a’r rhestr yn tyfu pob dydd.

Eisiau bod yn rhan o’r stori? Rhowch gynnig arni.

 

O ddysgwr i bencampwr – Ashok Ahir yn cefnogi Shwmae Su’mae

O ddysgwr i bencampwr – Ashok Ahir yn cefnogi Shwmae Su’mae 

Shwmae Ashok AhirRydym yn hynod falch i gyhoeddi  Ashok Ahir fel pencampwr Shwmae Su’mae.

Wedi iddo dreulio blynyddoedd fel newyddiadurwr, golygydd a chynhyrchydd rhaglenni i’r BBC mae Ashok yn gyfarwyddwr i gwmni PR a Chyfathrebu dwyieithog, Mela, sydd wedi ei leoli yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd.

Meddai Ashok:

“Mae ymgyrch Shwmae Su’mae yn ffordd wych o ddylanwadu ac annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg pob dydd, trwy ddangos pa mor syml all defnyddio’r iaith fod.

“Mwy na dim, mae’n siawns i ddathlu yn y gymuned mewn ffordd naturiol.

“Mae’n gyfle i’n atgoffa i ddechrau sgwrs gyda cyfarch syml fel Shwmae er mwyn agor y drws am ymateb Cymraeg. Gobeithio y gall hyn ysbrydoli eraill i roi cynnig arni, gallai fod yr unig anogaeth sydd ei angen arnynt.”

Parhau i ddarllen

Swci Delic yn creu celf gofiadwy i gefnogi Diwrnod Shwmae Su’mae

Swci Delic yn creu celf gofiadwy i gefnogi Diwrnod Shwmae Su’mae

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni yn siŵr o ddal eich llygaid. Mae’r artist Swci Delic, un o bencampwyr yr ymgyrch, wedi creu celf arbennig i dynnu sylw at yr achlysur a gynhelir ar ddydd Sadwrn 15 Hydref. Mae Swci yn adnabyddus am ei chelf liwgar, gofiadwy ac yn arbenigo mewn creu cynfasau enfawr.

Shwmae Shwmae Swci Delic

 

Bydd y darn, sy’n dilyn steil unigryw, celf ‘bop’ Swci, yn nodwedd amlwg o ymgyrch Shwmae Su’mae 2016. Bydd cyfle i’r rhai sy’n mynychu un o’r cannoedd o ddigwyddiadau ar draws y wlad dderbyn y dyluniad trawiadol ar gerdyn post. Nifer cyfyngedig caiff eu hargraffu, ac fe’u dosbarthir ar sail gyntaf i’r felin. Bydd cyfle i bawb fwynhau’r gwaith ar gyfryngau cymdeithasol, anogir y cyhoedd i’w rannu’n eang i godi ymwybyddiaeth o’r dydd.

Meddai Swci:

“Mae’n anrhydSwci Delicedd bod yn bencampwyr Diwrnod Shwmae Su’mae gan fod yr iaith Gymraeg yn hynod bwysig i mi. Pan gefais y gwahoddiad, penderfynais ddangos fy nghefnogaeth trwy wneud be fi’n hoffi gwneud fwyaf, peintio. Roeddwn eisiau atgoffa pobl mewn ffordd gofiadwy.

“Rwy’n gobeithio bydd y darlun yn tynnu sylw, ysgogi pobl i ddarganfod mwy am y dydd a chymryd rhan.

“Rwy’n hoffi’r ffaith fod Diwrnod Shwmae Su’mae yn gyfle i bawb gofleidio’r iaith Gymraeg trwy ddod at ei gilydd i ddathlu a chael hwyl. Mae’r dydd yn agored i bawb; dysgwyr, pobl ddi-gymraeg neu’n rhugl, does dim ots. Mae’n bosib i bawb geisio cyfarch ei gilydd yn Gymraeg a sbarduno eraill wrth wneud.

“Mae fy nghwr Alex wrthi’n dysgu Cymraeg. Mae wrth ei fodd yn gwrando ar Radio Cymru a gwylio rhaglenni Cymraeg, ond mae dal ychydig yn swil am siarad yn gyhoeddus. Byddai clywed mwy o gyfarchion Cymraeg yn ei helpu ef ac eraill fagu hyder.”

Cyn iddi ddechrau peintio, roedd Swci (ganwyd Mared Lenny) yn adnabyddus fel y gantores Gymraeg lwyddiannus Swci Boscawen. Daeth y canu i ben yn sydyn yn 2010 pan drawyd hi gan gancr yr ymennydd. Yn dilyn triniaeth ddwys, daeth yr awydd sydyn i ddechrau – a methu stopio – peintio. Mae ei gwaith yn rhoi cipolwg ar gyflwr ymennydd sy’n brwydro cancr. Mae ei naws bositif wedi galluogi iddi lwyddo yn ei chrefft er gwaetha heriau anferthol ac mae ei agwedd gadarnhaol yn siwr o ysbrydoli eraill.

Dywedodd Swci: “Rhowch gynnig arni. Trefnwch rywbeth gyda’ch ffrindiau er mwyn eu hatgoffa i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae. Pwy a ŵyr ble y gall arwain. Mwy na dim, mwynhewch!”

Swci yw’r cyntaf o bencampwyr 2016 i’w datgelu, bydd rhagor o enwau cyfarwydd yn cael eu cyhoeddi dros y dyddiau nesa.

Shwmae Su’mae – cymryd rhan

Diwrnod Shwmae Su’mae 15 Hydref 2016. Dyma sut i gymryd rhan:

Beth yw diwrnod Shwmae Su’mae? 

Taflen Shwmae

 

Am drefnu digwyddiad? Mae adnoddau ar gael i hwyluso’r trefnu.

Os yn edrych am ysbrydoliaeth, neu eisiau gwybod be sy mlaen yn eich ardal chi, mae digon o syniadau ar y dudalen digwyddiadau, ar Facebook ( www.facebook.com/shwmaesumae2016 ) a Twitter ( @ShwmaeSumae ).

Rhowch gynnig arni!

 

1 mis i fynd | 1 Month to go

Diwrnod Shwmae Su’mae 2016 – Mis i fynd

Gyda Diwrnod Shwmae Su’mae  yn prysur agosáu, mae’n debyg mae eleni bydd y gorau eto. Bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, cynhelir y diwrnod o ddathlu blynyddol ar 15 Hydref. Dim ond mis i fynd.

1 mis i fynd | 1 Month to go

Mae’r dydd yn gyfle i ddathlu’r Gymraeg yn eich cymuned, gweithle neu ysgol. Ei bwrpas yw annog y genedl i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae. Cyn pen dim bydd un Shwmae neu Su’mae yn troi yn gannoedd neu filoedd trwy gydol y flwyddyn.

Mae Diwrnod Shwmae Su’mae 2016 ar ddydd Sadwrn am y tro cyntaf eleni. Cyflwyna hyn gyfle i blethu’r dathliadau gyda gweithgareddau hamdden,  ar y cae chwarae neu ar y stryd fawr. Anogir gweithleoedd neu sefydliadau addysg i ddathlu ar y dydd Gwener, fel nad ydynt yn colli cyfle gwerthfawr i fod yn rhan o’r hwyl.

Bydd mwy o fanylion, gan gynnwys digwyddiadau yn eich ardal chwi, yn dilyn maes o law. Dilynwch yr hashnod #ShwmaeSumae am ddiweddariadau cyson.

I drafod eich syniadau, neu gynnwys eich digwyddiad ar y wefan, gyrrwch e-bost.

 

Pum wythnos i fynd!

Gyda dim ond pum wythnos i fynd, dyma drosolwg o Ddiwrnod Shwmae Su’mae:

Beth yw Diwrnod Shwmae Su’mae?

  • Cyfle i ddathlu’r Gymraeg yn eich cymuned, gweithle neu ysgol.
  • Dydd arbennig i annog y genedl i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae.
  • Cyn pen dim bydd un Shwmae neu Su’mae yn troi yn gannoedd neu filoedd trwy gydol y flwyddyn.

Parhau i ddarllen

NAT WEST CYMRU YN GWEIDDI SHWMAE SU’MAE DYDD IAU

natwest
Bydd NatWest Cymru yn cefnogi Diwrnod Shwmae Su’mae Ddydd Iau, Hydref 15ed ym mhob un o’i ganghennau ledled Cymru. Mae’r cwmni, sy’ wedi ei achredu gan Lles am eu gwasanaethau Cymraeg, yn falch o’r cyfle i ddangos ei ymrwymiad i’r iaith unwaith eto yn ôl Cyfarwyddwr Nat West Cymru, Mark Douglas:

“Rydym yn gweld ei hun fel banc cymunedol gydag elfen gref o Gymreictod yn ein hethos, a’r iaith Gymraeg yn graidd i’r ethos hynny ac rydym wrth ein boddau i gael y cyfle i gyd-weitho gyda ‘Diwrnod Shwmae Su’mae’ gan estyn ein croeso cynnes Cymraeg i gynulleidfa ehangach”.
Esboniodd Mark am sut mae perthynas y cwmni gyda LlesCyf wedi’i helpu i ddatblygu’i wasanaethau Cymraeg:
“Mae achrediad Lles Cyf wedi cynnig cyfleon i ni nad oedd ar gael yn y gorffennol ac wedi ehangu’n gorwelion ynglyn â sut y hoffem ni weithredu yn y dyfodol gyda’r iaith yn ganolbwynt i hunaniaeth y banc yng Nghymru. O ymweliadau i’r Eisteddfod gwersi ail-iaith yn Nant Gwrtheyrn a’r cyfle i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Su’mae mae arbenigedd LlesCyf wedi bod yn hanfodol i’n datblygiad ieithyddol.” natwest2

Mae cyfarwyddwr LlesCyf, Evan Powell yn gweld agwedd gadarnhaol NatWest Cymru at y Gymraeg fel trobwynt ym mherthynas yr iaith â’r byd busnes:
“Am rhy hir nawr mae mudiadau Cymraeg wedi gweld y byd busnes fel maes sy’ ddim yn gefnogol i’r iaith ar sail costau. Erbyn hyn mae LlesCyf am gynorthwyo cwmniau i fabwysiadu safbwynt llawer mwy positif at yr iaith a’i gweld fel cyfle masnachol sy’n ychwanegu at y gwaith da y maent yn gwneud yn barod.
“Mae NatWest Cymru wedi arwain y ffordd gan benderfynu y bydd y Gymraeg yn chwarae rôl annatod yn ei hunaniaeth a’i brand yng Nghymru, sy’n ei galluogi i ddeall a chyd-weithio gyda grwpiau Cymraeg yn y gymuned yn ogystal â’r llwyfan genedlaethol. Mae LlesCyf yn falch iawn o gynorthwyo NatWest Cymru ar y daith ieithyddol.”natwest1

Mae cefnogaeth NatWest Cymru yn hwb mawr i Diwrnod Shwmae Su’mae yn ôl Gaynor Jones sy’n helpu cydlynnu’r digwyddiad:
“Mae Diwrnod Shwmae Su’mae yn tyfu bob blwyddyn ac yn parhau i fynd o nerth i nerth,”meddai. “Ond mae cefnogaeth NatWest Cymru yn dangos ein bod ni’n datblygu yn nhermau cefnogaeth a bod y digwyddiad yn apêlio at farchnad newydd. Rydym yn gwerthfawrogi cydweithrediad a gweledigaeth LlesCyf a NatWest Cymru i sicrhau’r gefnogaeth sylweddol yma.”

Cynhelir y Diwrnod ShwmaeSu’mae ar Ddydd Iau 15fed Hydref yn genedlaethol. Am ragor o wybodaeth am y dathliadau cysylltwch â Gaynor Jones ar gaynorjones@dathlu.org ac am sut i ddatblygu neu hyrwyddo eich gwasanaethau busnes Cymraeg cysylltwch â LlesCyf ar gwybodaeth@lles-cyf.com