Newyddion

 • Diwrnod i fynd – Shwmae yn atseinio trwy’r wlad

  Gyda dim ond diwrnod i fynd, mae cyfarchion Shwmae Su’mae eisoes yn atseinio trwy’r wlad.

  Mae cannoedd o ysgolion, colegau a gweithleoedd yn cymryd y cyfle i ddathlu heddiw ac yn rhannu lluniau, fideos a chyfarchion ar gyfryngau cymdeithasol.

  Tra’n ceisio ein gorau glas i gynnwys popeth ar y dudalen ddigwyddiadau, mae cymaint ‘mlaen, mae’n anodd dal lan! Anhygoel a gwefreiddiol! Da iawn bawb sy’n cymryd rhan – mae’n amlygu ein balchder fel cenedl. Dilynwch #ShwmaeSumae i fod yn rhan o’r sgwrs. Heddiw, fory a phob dydd – dechreuwch gyda Shwmae neu Su’mae, pwy a ŵyr ble eith y sgwrs a chi.


  14/10/2016
 • ‘Run Sbit yn paratoi ar gyfer Diwrnod Shwmae Su’mae

  ‘Run Sbit yn paratoi ar gyfer Diwrnod Shwmae Su’mae

  Methu aros am y gyfres nesa o ‘Run Sbit? Na ni chwaith. Mae Caren a Linda Brown wedi agor drysau swyddfa’r lookalikes arbennig ar gyfer diwrnod Shwmae Su’mae…

  Diolch enfawr i Caren, Linda, Archie a criw Cwmni Da am greu y clip arbennig yma!


  10/10/2016
 • O ddysgwr i bencampwr – Ashok Ahir yn cefnogi Shwmae Su’mae

  O ddysgwr i bencampwr – Ashok Ahir yn cefnogi Shwmae Su’mae 

  Shwmae Ashok AhirRydym yn hynod falch i gyhoeddi  Ashok Ahir fel pencampwr Shwmae Su’mae.

  Wedi iddo dreulio blynyddoedd fel newyddiadurwr, golygydd a chynhyrchydd rhaglenni i’r BBC mae Ashok yn gyfarwyddwr i gwmni PR a Chyfathrebu dwyieithog, Mela, sydd wedi ei leoli yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd.

  Meddai Ashok:

  “Mae ymgyrch Shwmae Su’mae yn ffordd wych o ddylanwadu ac annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg pob dydd, trwy ddangos pa mor syml all defnyddio’r iaith fod.

  “Mwy na dim, mae’n siawns i ddathlu yn y gymuned mewn ffordd naturiol.

  “Mae’n gyfle i’n atgoffa i ddechrau sgwrs gyda cyfarch syml fel Shwmae er mwyn agor y drws am ymateb Cymraeg. Gobeithio y gall hyn ysbrydoli eraill i roi cynnig arni, gallai fod yr unig anogaeth sydd ei angen arnynt.”

  Continue reading →


  23/09/2016
 • Shwmae Su’mae – cymryd rhan

  Diwrnod Shwmae Su’mae 15 Hydref 2016. Dyma sut i gymryd rhan:

  Beth yw diwrnod Shwmae Su’mae? 

  Taflen Shwmae

   

  Am drefnu digwyddiad? Mae adnoddau ar gael i hwyluso’r trefnu.

  Os yn edrych am ysbrydoliaeth, neu eisiau gwybod be sy mlaen yn eich ardal chi, mae digon o syniadau ar y dudalen digwyddiadau, ar Facebook ( www.facebook.com/shwmaesumae2016 ) a Twitter ( @ShwmaeSumae ).

  Rhowch gynnig arni!

   


  17/09/2016
 • Pum wythnos i fynd!

  Gyda dim ond pum wythnos i fynd, dyma drosolwg o Ddiwrnod Shwmae Su’mae:

  Beth yw Diwrnod Shwmae Su’mae?

  • Cyfle i ddathlu’r Gymraeg yn eich cymuned, gweithle neu ysgol.
  • Dydd arbennig i annog y genedl i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae.
  • Cyn pen dim bydd un Shwmae neu Su’mae yn troi yn gannoedd neu filoedd trwy gydol y flwyddyn.

  Continue reading →


  10/09/2016
 • Y Cynulliad yn dathlu Shwmae

  Y Cynulliad yn dathlu diwrnod ShwmaeSu’mae gydag wythnos o weithgareddau a fideo arbennig

  2015 Cynulliad

   

  Dyma’r fideo


  01/11/2015
 • Y Scarlets, Nat West a Tharan

  shwmaesumae15Hydref

  Dyma ni yn agosau at Ddiwrnod Shwmae Sumae 2015. Cofiwch gofrestru gyda’r Taran Trydar – y Thunderclap- heddiw er mwyn creu cynnwrf Cymraeg ar y we dydd Iau!

  2015NatWest 2015EnillScarlets


  14/10/2015
 • Shwmae Sumae 2015

  ShwmaeShwmae a Sumae! Mae’n fis Medi unwaith eto a dyma ni yn dechrau paratoi ar gyfer Diwrnod Shwmae Sumae 2015. Ry’ ni wedi cyrraedd yr entrychion gyda llaw – Dyddiadur y Lolfa 2016 – Hwre!

  Roedd Diwrnod Shwmae Sumae 2014 yn llwyddiant ysgubol, gyda dathliadau yn digwydd ledled Cymru a thu hwnt – ym Mhwllheli, Casnewydd, Merthyr, Llambed, Vienna, Y Wladfa, Bangor, Amlwch, Derby, Fflint a sir Benfro. Pawb yn gweithio yn galed i godi proffeil yr iaith, ond yn bwysicach oll ei defnyddio a’i hyrwyddo ac annog eraill i wneud hefyd drwy gydol y flwyddyn.

  Erbyn hyn mae gan Diwrnod Shwmae Sumae momentwm ei hun ac mae’n lledaenu ar hyd y wlad drwy  amryw o gyrff, ysgolion, unigolion a chymdeithasau, fel ton Mexican mewn gêm bêldroed. Mae’n anodd iawn cadw cyfrif ar bobpeth sy’n digwydd ond o gadw llygad ar yr adborth ar ein tudalen Facebook 2014 a chyfrif Twitter rwy’n sicr bod na dros 500 o ddigwyddiadau wedi eu cynnal yn 2014. Felly gobeitho bod hyd yn oed fwy o bethau ar y gweill eleni.

  Fel y gwyddoch mae llwyddiant a pharhâd Diwrnod Shwmae Sumae yn eich dwylo chi, felly rhowch wybod inni am eich digwyddiad drwy gysylltu a’n tudalen Facebook a’n dilyn ni ar @ShwmaeSumae #DSS20015. Mae nifer o awgrymiadau a syniadau ar y dudalen facebook i’ch hysbrydoli gobeithio a rhestr o beth ddigwyddodd yn 2014 ar ein gwefan

  Cofiwch gysylltu gyda mi os ydych chi am drafod unrywbeth
  Pob hwyl am y tro

  Gaynor

  gaynorjones@dathlu.org

  2015llun2


  03/09/2015
 • Fideo Ysgol y Strade

  Shwmae y Strade 2014Fideo Shwmae y Strade

  Linc >> Fideo


  10/10/2014
 • Gwobrwyo yn SIr Benfro

  MariGrugMae Mari Grug, cyflwynwraig Heno a’r Tywydd, yn mynd i noson arbennig yn Sir Benfro ar ddiwrnod Shwmae Su’mae i wobrwyo dysgwyr a phencampwyr y Gymraeg y Sir.


  06/10/2014
 • Dathlu ShwmaeSu’mae gyda Cinio Mawr

  Mae Y Cinio Mawr yn falch iawn i gefnogi ‘Diwrnod Shwmae Sumae‘ y flwyddyn yma – diwrnod i ddathlu y Gymraeg ymhob cwr o Gymru ar 15 Hydref 2014.Y Cinio Mawr

  Nod Y Cinio Mawr yw i gysylltu pobl a chryfhau cymunedau, felly, gyda mis i fynd tan yr ail Ddiwrnod Shwmae Su’mae, pa ffordd gwell i ymarfer eich Cymraeg, i gael sbri a rhannu yr iaith nag i gynnal Cinio Mawr yn eich stryd, ysgol, gweithle neu parc lleol? Gall fod yn unrhywbeth o gwpwl o gymdogion yn rhannu cacen yn yr ardd gefn i’r swyddfa oll yn rhannu gwledd dros y ddesg! Ewch amdani

  Syniadau i ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae gyda Chinio Mawr:


  20/09/2014
 • Diwrnod Shwmae Sumae! 2014 yn ferw yn Nhre’r Sosban!

  Am 4 o gloch dydd Llun Awst 4 ym mhod Maes D ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr bydd grwp ymbarél Dathlu’r Gymraeg yn lansio ymgyrch Diwrnod Shwmae Su’mae 2014 (DSS2014) fydd yn cymryd lle unwaith eto eleni ar Hydref 15ed.

  Ymhlith y pencampwyr iaith newydd mae Martyn Croydon, Dysgwr y Flwyddyn 2014, y prifardd a’r bragwr, Myrddin ap Dafydd, y gyflwynwraig Angharad Mair a’r awdures Bethan Gwanas ac mae rhagor I ddod.

  Cafwyd ymateb anhygoel i’r Diwrnod Shwmae Su’mae! cyntaf yn 2013. Cynhaliwyd 150 o weithgareddau o Wrecsam i’r Andes, gan ysgolion, busnesau, cylchoedd dysgwyr a chymdeithasau. Cynhyrchwyd gweithdai rapio yng Ngheredigion, fideos yn Sir Benfro a boreuon coffi yn Nyffryn Nantlle. Ac mae pethau yn addo berwi drosodd eleni gan bod criw Sir Benfro wedi trefnu seremoni wobrwyo I bobl sydd wedi cyfrannu tuag at Gymreictod y sir. Ac mae disyblion Ysgol yr Archesgob McGrath ym Mhenybont yn gweithio ar syniadau eisioes

  Ymgyrch llawr gwlad yw hi sy’n gweithredu heb unryw nawdd ac sy’n dangos fod y Gymraeg yn perthyn I bawb.

  Dywed Catrin Dafydd ar ran Dathlu’r Gymraeg:

  “Roedd brwdfrydedd pawb llynedd yn ysbrydoliaeth ac wedi ysgogi gwaddol hir dymor. O ganlyniad I fore coffi mewn un ysgol penderfynodd y rhieni di-Gymraeg gychwyn dosbarth dysgu Cymraeg i oedolion.

  “Mae Dathlu’r Gymraeg yn gobeithio y bydd cymunedau ledled Cymru yn perchnogi’r diwrnod unwaith eto. Mae rhai Canolfannau Dysgu Cymraeg I Oedolion yn brysur yn trefnu digwyddiadau ar gyfer Hydref 15ed. Ond nid diwrnod I ddysgwyr yn unig yw hwn. Bwriad yr ymgyrch yw annog pawb I ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.

  “Mae diwrnod Shwmae Sumae yn ddiwrnod I annog pawb yng Nghymru I fod yn hyderus wrth ddefnyddio eu Cymraeg. Mae’r Gymraeg yn perthyn I bawb sydd wedi gwneud Cymru’n gartref. A gennym ni bobl Cymru mae’r grym I gadw’r Gymraeg yn fyw. Gall pawb fod yn rhan o’r daith o’r eiliad y byddwn yn dweud shwmae neu su’mae ar ddechrau sgwrs, hyd yn oed os mai dim ond ychydig o Gymraeg sydd gennym.

  Dilynwch ni ar: www.shwmae.org

  Facebook: Diwrnod Shwmae Sumae 2014

  Twitter: @shwmaesumae

  #DSS2014


  28/08/2014
 • Cychwynnwch gyda Shwmae er mwyn cyfrannu at sgwrs genedlaethol

  Gyda dim ond dyddiau i fynd at Ddiwrnod Shwmae Su’mae, disgwylir cannoedd o ddigwyddiadau ar hyd a lled y wlad a thu hwnt.

  Byddwch yn rhan o rywbeth enfawr trwy gyfarch eich gilydd yn Gymraeg ar ddydd Sadwrn 15 Hydref. Gallai un Shwmae neu Su’mae ysbrydoli cannoedd neu filoedd mwy yn ystod y flwyddyn. Continue reading →


  13/10/2016
 • Wythnos i fynd!

  Dim ond wythnos i fynd nes Sadwrn 15 Hydref, Diwrnod Shwmae Su’mae 2016.

  Bydd Cymru gyfan yn cyfarch ein gilydd gyda Shwmae, Su’mae, Shwdi neu S’mai ac yn cael cyfle i ddathlu’r iaith ar draws y wlad.

  Hyd yn hyn mae dros 100 o ddathliadau yn y dyddiadur, a’r rhestr yn tyfu pob dydd.

  Eisiau bod yn rhan o’r stori? Rhowch gynnig arni.

   


  08/10/2016
 • Swci Delic yn creu celf gofiadwy i gefnogi Diwrnod Shwmae Su’mae

  Swci Delic yn creu celf gofiadwy i gefnogi Diwrnod Shwmae Su’mae

  Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni yn siŵr o ddal eich llygaid. Mae’r artist Swci Delic, un o bencampwyr yr ymgyrch, wedi creu celf arbennig i dynnu sylw at yr achlysur a gynhelir ar ddydd Sadwrn 15 Hydref. Mae Swci yn adnabyddus am ei chelf liwgar, gofiadwy ac yn arbenigo mewn creu cynfasau enfawr.

  Shwmae Shwmae Swci Delic

   

  Bydd y darn, sy’n dilyn steil unigryw, celf ‘bop’ Swci, yn nodwedd amlwg o ymgyrch Shwmae Su’mae 2016. Bydd cyfle i’r rhai sy’n mynychu un o’r cannoedd o ddigwyddiadau ar draws y wlad dderbyn y dyluniad trawiadol ar gerdyn post. Nifer cyfyngedig caiff eu hargraffu, ac fe’u dosbarthir ar sail gyntaf i’r felin. Bydd cyfle i bawb fwynhau’r gwaith ar gyfryngau cymdeithasol, anogir y cyhoedd i’w rannu’n eang i godi ymwybyddiaeth o’r dydd.

  Meddai Swci:

  “Mae’n anrhydSwci Delicedd bod yn bencampwyr Diwrnod Shwmae Su’mae gan fod yr iaith Gymraeg yn hynod bwysig i mi. Pan gefais y gwahoddiad, penderfynais ddangos fy nghefnogaeth trwy wneud be fi’n hoffi gwneud fwyaf, peintio. Roeddwn eisiau atgoffa pobl mewn ffordd gofiadwy.

  “Rwy’n gobeithio bydd y darlun yn tynnu sylw, ysgogi pobl i ddarganfod mwy am y dydd a chymryd rhan.

  “Rwy’n hoffi’r ffaith fod Diwrnod Shwmae Su’mae yn gyfle i bawb gofleidio’r iaith Gymraeg trwy ddod at ei gilydd i ddathlu a chael hwyl. Mae’r dydd yn agored i bawb; dysgwyr, pobl ddi-gymraeg neu’n rhugl, does dim ots. Mae’n bosib i bawb geisio cyfarch ei gilydd yn Gymraeg a sbarduno eraill wrth wneud.

  “Mae fy nghwr Alex wrthi’n dysgu Cymraeg. Mae wrth ei fodd yn gwrando ar Radio Cymru a gwylio rhaglenni Cymraeg, ond mae dal ychydig yn swil am siarad yn gyhoeddus. Byddai clywed mwy o gyfarchion Cymraeg yn ei helpu ef ac eraill fagu hyder.”

  Cyn iddi ddechrau peintio, roedd Swci (ganwyd Mared Lenny) yn adnabyddus fel y gantores Gymraeg lwyddiannus Swci Boscawen. Daeth y canu i ben yn sydyn yn 2010 pan drawyd hi gan gancr yr ymennydd. Yn dilyn triniaeth ddwys, daeth yr awydd sydyn i ddechrau – a methu stopio – peintio. Mae ei gwaith yn rhoi cipolwg ar gyflwr ymennydd sy’n brwydro cancr. Mae ei naws bositif wedi galluogi iddi lwyddo yn ei chrefft er gwaetha heriau anferthol ac mae ei agwedd gadarnhaol yn siwr o ysbrydoli eraill.

  Dywedodd Swci: “Rhowch gynnig arni. Trefnwch rywbeth gyda’ch ffrindiau er mwyn eu hatgoffa i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae. Pwy a ŵyr ble y gall arwain. Mwy na dim, mwynhewch!”

  Swci yw’r cyntaf o bencampwyr 2016 i’w datgelu, bydd rhagor o enwau cyfarwydd yn cael eu cyhoeddi dros y dyddiau nesa.


  20/09/2016
 • Diwrnod Shwmae Su’mae 2016 – Mis i fynd

  Gyda Diwrnod Shwmae Su’mae  yn prysur agosáu, mae’n debyg mae eleni bydd y gorau eto. Bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, cynhelir y diwrnod o ddathlu blynyddol ar 15 Hydref. Dim ond mis i fynd.

  1 mis i fynd | 1 Month to go

  Mae’r dydd yn gyfle i ddathlu’r Gymraeg yn eich cymuned, gweithle neu ysgol. Ei bwrpas yw annog y genedl i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae. Cyn pen dim bydd un Shwmae neu Su’mae yn troi yn gannoedd neu filoedd trwy gydol y flwyddyn.

  Mae Diwrnod Shwmae Su’mae 2016 ar ddydd Sadwrn am y tro cyntaf eleni. Cyflwyna hyn gyfle i blethu’r dathliadau gyda gweithgareddau hamdden,  ar y cae chwarae neu ar y stryd fawr. Anogir gweithleoedd neu sefydliadau addysg i ddathlu ar y dydd Gwener, fel nad ydynt yn colli cyfle gwerthfawr i fod yn rhan o’r hwyl.

  Bydd mwy o fanylion, gan gynnwys digwyddiadau yn eich ardal chwi, yn dilyn maes o law. Dilynwch yr hashnod #ShwmaeSumae am ddiweddariadau cyson.

  I drafod eich syniadau, neu gynnwys eich digwyddiad ar y wefan, gyrrwch e-bost.

   


  15/09/2016
 • Shwmae Sumae 2016

  Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y bedwaredd tro ar Hydref 15ed. Cofiwch achub ar y cyfle I ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol.

  Logo ShwmaeDechreuoedd Diwrnod Shwmae Sumae 4 blynedd yn ol gyda dros 100 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ac wedi eu hysbrydoli gan ymgyrchoedd tebyg I hybu ieithoedd brodorol Gwlad y Basg a Llydaw.

  Heddiw mae’r achlysur wedi ei gofleidio gan pobl ymhob rhan o Gymru, yn ddysgwyr, y di-Gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Erbyn hyn mae cannoedd o ddigwyddiadau ac achlysuron yn cael eu cynnal o Fôn I Fynwy ar Hydref 15ed neu yn ystod yr wythnos honno. Mae nifer o sefydliadau ac ysgolion yn cynnal digwyddiadau o gwmpas y Diwrnod er mwyn hyrwyddo yr iaith, annog eraill i’w defnyddio ac fel ffordd o bontio rhwng cymunedau Cymraeg a di-Gymraeg.

  Mae mudiadau sy’n aelodau o Dathlu’r Gymraeg yn annog pawb I gymryd rhan yn y dathliadau eleni, ac os ydych chi angen cyngor ar beth i’w wneud cysylltwch gyda un o’r isod, maent yn siwr o’ch rhoi ar ben y ffordd:

  CAER, Cronfa Glyndwr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru,CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Coleg Cymraeg Cenedlaethol,Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen,
  Cymdeithas Cerdd Dant Cymru,Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas y Cymod,
  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg,Eglwys Bresbyteraidd Cymru,
  Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr,Mentrau Iaith Cymru,Mudiad Meithrin, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru

  Dilynwch ni ar Twitter @shwmaesumae ac ar Facebook: Diwrnod Shwmae Sumae 2016


  02/08/2016
 • NAT WEST CYMRU YN GWEIDDI SHWMAE SU’MAE DYDD IAU

  natwest
  Bydd NatWest Cymru yn cefnogi Diwrnod Shwmae Su’mae Ddydd Iau, Hydref 15ed ym mhob un o’i ganghennau ledled Cymru. Mae’r cwmni, sy’ wedi ei achredu gan Lles am eu gwasanaethau Cymraeg, yn falch o’r cyfle i ddangos ei ymrwymiad i’r iaith unwaith eto yn ôl Cyfarwyddwr Nat West Cymru, Mark Douglas:

  “Rydym yn gweld ei hun fel banc cymunedol gydag elfen gref o Gymreictod yn ein hethos, a’r iaith Gymraeg yn graidd i’r ethos hynny ac rydym wrth ein boddau i gael y cyfle i gyd-weitho gyda ‘Diwrnod Shwmae Su’mae’ gan estyn ein croeso cynnes Cymraeg i gynulleidfa ehangach”.
  Esboniodd Mark am sut mae perthynas y cwmni gyda LlesCyf wedi’i helpu i ddatblygu’i wasanaethau Cymraeg:
  “Mae achrediad Lles Cyf wedi cynnig cyfleon i ni nad oedd ar gael yn y gorffennol ac wedi ehangu’n gorwelion ynglyn â sut y hoffem ni weithredu yn y dyfodol gyda’r iaith yn ganolbwynt i hunaniaeth y banc yng Nghymru. O ymweliadau i’r Eisteddfod gwersi ail-iaith yn Nant Gwrtheyrn a’r cyfle i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Su’mae mae arbenigedd LlesCyf wedi bod yn hanfodol i’n datblygiad ieithyddol.” natwest2

  Mae cyfarwyddwr LlesCyf, Evan Powell yn gweld agwedd gadarnhaol NatWest Cymru at y Gymraeg fel trobwynt ym mherthynas yr iaith â’r byd busnes:
  “Am rhy hir nawr mae mudiadau Cymraeg wedi gweld y byd busnes fel maes sy’ ddim yn gefnogol i’r iaith ar sail costau. Erbyn hyn mae LlesCyf am gynorthwyo cwmniau i fabwysiadu safbwynt llawer mwy positif at yr iaith a’i gweld fel cyfle masnachol sy’n ychwanegu at y gwaith da y maent yn gwneud yn barod.
  “Mae NatWest Cymru wedi arwain y ffordd gan benderfynu y bydd y Gymraeg yn chwarae rôl annatod yn ei hunaniaeth a’i brand yng Nghymru, sy’n ei galluogi i ddeall a chyd-weithio gyda grwpiau Cymraeg yn y gymuned yn ogystal â’r llwyfan genedlaethol. Mae LlesCyf yn falch iawn o gynorthwyo NatWest Cymru ar y daith ieithyddol.”natwest1

  Mae cefnogaeth NatWest Cymru yn hwb mawr i Diwrnod Shwmae Su’mae yn ôl Gaynor Jones sy’n helpu cydlynnu’r digwyddiad:
  “Mae Diwrnod Shwmae Su’mae yn tyfu bob blwyddyn ac yn parhau i fynd o nerth i nerth,”meddai. “Ond mae cefnogaeth NatWest Cymru yn dangos ein bod ni’n datblygu yn nhermau cefnogaeth a bod y digwyddiad yn apêlio at farchnad newydd. Rydym yn gwerthfawrogi cydweithrediad a gweledigaeth LlesCyf a NatWest Cymru i sicrhau’r gefnogaeth sylweddol yma.”

  Cynhelir y Diwrnod ShwmaeSu’mae ar Ddydd Iau 15fed Hydref yn genedlaethol. Am ragor o wybodaeth am y dathliadau cysylltwch â Gaynor Jones ar gaynorjones@dathlu.org ac am sut i ddatblygu neu hyrwyddo eich gwasanaethau busnes Cymraeg cysylltwch â LlesCyf ar gwybodaeth@lles-cyf.com


  14/10/2015
 • Y Scarlets ac eraill yn gweiddi Shwmae Sumae 2015

  Logo Scarlets

  Ar ddydd Iau, Hydref 15ed cynhelir y trydydd Diwrnod Shwmae Sumae ac unwaith eto bydd nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal ar draws y wlad I annog pobl I gyfarch pawb gyda “Shwmae” neu “Su’mae”.

  Nôd yr ymgyrch yw:
  gwneud y Gymraeg yn llawer mwy amlwg a chyhoeddus,
  dangos bod yr iaith yn perthyn i bawb yng Nghymru, beth bynnag yw eu hyfedredd
  ac o ganlyniad annog a sicrhau defnydd o’r Gymraeg drwy’r flwyddyn.

  Bu’r ymgyrch yn lwcus iawn i dderbyn cefnogaeth unigolion a sefydliad deinamig tu hwnt eleni. Pencampwyr 2015 yw’r diddanwr y Welsh Whisperer, Gareth Wyn Jones y ffermwr a’r darlledwr o Lanfairfechan, criw Canolfan Soar Merthyr Tudful sydd wedi gwneud cyfraniad enfawr i’r ardal ac Angharad Williams sy’n rhedeg siopau Lan Llofft yn Llambed a Machynlleth.Gareth WJ

  Meddai Gareth Wyn Jones:
  “mae’n gret I fod yn rhan o ymgyrch Sumae sy’n annog pobl i siarad Cymraeg, peidwch a bod yn swil rhowch gynnig. Rwyf yn gwneud fy ngorau i hyrwyddo y Gymraeg a fel ffermwr mae’r iaith yn rhan allweddol o’n diwylliant a’n diwydiant cefn gwlad. Mae’n bwysig ei defnyddio bob dydd. Os na wnewn ni pwy fydd?”

  Welsh WhispMeddai y Welsh Whisperer, sy’n droellwr recordiau ar Môn FM:
  “Rwy’n falch iawn I fod yn rhan o’r ymgyrch i hybu’r iaith ac agor drysau i pobol di-Gymraeg a’u croesawu yn gynnes i ddysgu’r iaith. Mae’n braf bod yn rhan o’r un ymgyrch â ffarmwr enwocaf Cymru (na, nid Dai Llanilar ond) Gareth Wyn Jones o Lanfairfechan! Mae’r ddau ohonom yn gwisgo cap stabal yn rheolaidd, yn angerddol dros yr iaith, cymunedau Cymru a chwrw Cymreig wrth gwrs.”

  AngharadDywedodd y wraig fusnes Angharad Williams:
  “ Rwy’n browd iawn I helpu hybu y diwrnod a lledaenu’r neges I ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg. Mae defnyddio y Gymraeg mewn siop gymuedol fel Lan Llofft a Duet yn angenrheidiol mewn ardal fel Llanbed. Yn naturiol rydym eisiau croesawu cwsmeriaid yn y Gymraeg ac mae’n gam naturiol i ddefnyddio yr iaith ar ein cyfryngau cymdeithasol. O ganlyniad rydym wedi cael mwy o gefnogaeth gan ein cwsmeriaid am eu bod nhw eisiau cefnogi busnesau lleol Cymraeg. “

  Bydd Clwb Rygbi y Scarlets yn cefnogi y diwrnod hefyd drwy gynnal nifer o ddigwyddiadau ar y nos Wener ganlynol, cyn y gêm bwysig rhwng y Scarlets a Leinster ar Hydref 16eg. Gyda chydweithrediad Menter Gwendraeth Elli, mentrau lleol eraill a’r Lle (canolfan iaith newydd Llanelli) bydd amrywiaeth o adloniant yn cael ei ddarparu ar gyfer y teulu cyfan rhwng 5 a 7 o’r gloch. Felly gwnewch nodyn ohonno yn eich dyddiaduron.

  Yn Sir Benfro mae criw Shwmae yn trefnu yr ail seremoni wobrwyo ar ðl llwyddiant y seremoni llynedd. Nid yw Diwrnod Shwmae Sumae yn derbyn unryw nawdd na arian grant I hybu’r ymgyrch, mae’i gyd yn nwylo unigolion brwdfrydig, fel plant Ysgol Archesgob Mcgrath, Peynbont-ar-Ogwr sydd bellach wedi cymryd y cyfrifoldeb am drefnu y digwyddiad eu hunain. Mae Dathlu’r Gymraeg yn gobeithio y bydd cymunedau ledled Cymru yn perchnogi’r diwrnod unwaith eto. Rhowch gynnig arni!


  29/09/2015
 • Atgofion 2014

  Atgofion


  01/11/2014
 • Taflen i helpu yn y Dafarn

  Wythnosau i fynd tan Diwrnod Shwmae Sumae 2015, ac mae’r digwyddiadau yn llifo i fewn. Diw hi ddim yn rhy hwyr ichi drefnu rhywbeth sydyn bydd yn sbarduno pawb i ddefnyddio eu Cymraeg a chael tipyn o hwyl. Dilynwch ni #DSS2015 ar @Shwmaesumae, Facebook 
  Tafarn

  Sychedig am syniad? Taflen i helpu rhywun i archbu peint yn y Gymraeg – gallwch ei addasu ar gyfer y siop a’r derbynfa a’i ddefnyddio yn ddyddiol. Diolch i Myrddin ap Dafydd a chriw Pwllheli am hwn.

   

  tonnau shwmae


  08/10/2014
 • Shwmae Sumae yn agosau

  Gwobr Sir Benfro 2014Dyma wobr hyfryd Seremoni Wobrwyo Shwmae Sir Benfro a gynhelir ar Hydref 15. Mae’r Urdd, MYW, CFFI, TWF, y Cyngor Sir, Merched y Wawr a’r Fenter Iaith leol wedi noddi y digwyddiad a dyluniwyd y tlws hyfryd gan Eifion Thomas y gof. Cafwyd nifer fawr o enwebiadau yn fusnesau, teuluoedd neu unigolion sydd wedi hybu ac ymdrechu i gefnogi yr iaith yn eu milltir sgwar. Beth am ddo ynghyd i drefnu rhywbeth tebyg yn eich sir chi ar gyfer 2015?

  Merthyr 2014Eleni bydd Coleg Merthyr yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth a Choleg Penfro yn cynhyrchu fideo arall, ac mae nifer o ysgolion di-Gymraeg y de yn trefnu gweithgareddau Cymraeg i hybu yr iaith ymhlith eu staff a’r disgyblion.

  Mae’n wych bod y Cinio Mawr >>  Linc wedi penderfynu cynnal eu digwyddiadau i gydfynd a Diwrnod Shwmae Sumae eleni.

  Dim ond ychydig o wythnosau sydd i fynd tan Diwrnod Shwmae Sumae 2014. Cofiwch rhoi gwybod inni beth sydd ar y gweill.

  Rhowch gynnig arni!


  01/10/2014
 • Diwrnod Shwmae Sumae! Hydref 15ed 2014

  shwmaelansio2014Lansiwyd Diwrnod Shwmae Su’mae 2014 (#DSS2014) yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar ym mis Awst a hyderwn y bydd hyd yn oed mwy yn ymuno yn y dathliadau eleni am yr eil dro neu yn trefnu rhywbeth yn eu broydd am y tro cyntaf ar ddydd Mercher Hydref 15ed.

  Ymhlith y pencampwyr iaith newydd mae Martyn Croydon, Dysgwr y Flwyddyn 2014, y prifardd a’r bragwr, Myrddin ap Dafydd, y gyflwynwraig Angharad Mair a’r awdures Bethan Gwanas, Llinos Penfold a Catrin Phillips o Shwmae Sir Benfro, a Rhys Llewelyn, trefnydd Pared Dewi Sant Pen Llyn.

  Cafwyd ymateb anhygoel i’r Diwrnod Shwmae Su’mae! cyntaf yn 2013. Cynhaliwyd 150 o weithgareddau o Wrecsam i’r Andes, gan ysgolion, busnesau, cylchoedd dysgwyr a chymdeithasau. Cynhyrchwyd gweithdai rapio yng Ngheredigion, fideos yn Sir Benfro a boreuon coffi yn Nyffryn Nantlle. Ac mae pethau yn addo berwi drosodd eleni gan bod criw Sir Benfro wedi trefnu seremoni wobrwyo I bobl sydd wedi cyfrannu tuag at Gymreictod y sir. Ac mae disyblion Ysgol yr Archesgob McGrath ym Mhenybont eisioes yn gweithio ar syniadau

  Ymgyrch llawr gwlad yw hi sy’n gweithredu heb unryw nawdd ac sy’n dangos fod y Gymraeg yn perthyn I bawb.

  Dywed Catrin Dafydd ar ran Dathlu’r Gymraeg:

  “Roedd brwdfrydedd pawb llynedd yn ysbrydoliaeth ac wedi ysgogi gwaddol hir dymor. O ganlyniad I fore coffi mewn un ysgol penderfynodd y rhieni di-Gymraeg gychwyn dosbarth dysgu Cymraeg i oedolion.

  “Mae Dathlu’r Gymraeg yn gobeithio y bydd cymunedau ledled Cymru yn perchnogi’r diwrnod unwaith eto. Mae rhai Canolfannau Dysgu Cymraeg I Oedolion yn brysur yn trefnu digwyddiadau ar gyfer Hydref 15ed. Ond nid diwrnod I ddysgwyr yn unig yw hwn. Bwriad yr ymgyrch yw annog pawb I ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.Shwmae Sumae 15Hydref

  “Mae diwrnod Shwmae Sumae yn ddiwrnod I annog pawb yng Nghymru I fod yn hyderus wrth ddefnyddio eu Cymraeg. Mae’r Gymraeg yn perthyn I bawb sydd wedi gwneud Cymru’n gartref. A gennym ni bobl Cymru mae’r grym I gadw’r Gymraeg yn fyw. Gall pawb fod yn rhan o’r daith o’r eiliad y byddwn yn dweud shwmae neu su’mae ar ddechrau sgwrs, hyd yn oed os mai dim ond ychydig o Gymraeg sydd gennym.”


  01/09/2014
 • Profiad Shwmae 2013

  Arbrawf Shwmae 2013

  steffanalun2013


  09/04/2014