Newyddion

Newyddion

 • Iestyn ap Dafydd! 05/10/2018

  Cyhoeddi pumed Pencampwr 2018!

  Iestyn ap Dafydd, cyd-sylfaenydd SaySomethinginWelsh

  Mi fydd Diwrnod Shwmae Sumae yn dathlu ei chweched flwyddyn fel ymgyrch genedlaethol eleni, ac yn rhan o’r dathliadau mae yna gyfres o bencampwr yn rhan o ymgyrch 2018 yn gweithio hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Y syniad yw annog a helpu dinasyddion Cymru (boed yn rhugl, dysgwyr neu ond â chwpwl o eiriau) i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith.

  Ein pumed pencampwr, a’r pencampwr olaf i gael ei gyhoeddi go gyfer Diwrnod Shwmae Sumae  2018 yw  Iestyn ap Dafydd o Landysul, un o sylfaenwyr SaySomethinginWelsh.com. Yn wreiddiol o Gwm Rhymni, cafodd ei addysg yn Gymraeg er nad Cymraeg oedd iaith ei gartref. Meddai Iestyn,

  “Bu bron i fi golli fy Nghymraeg ar ôl gadael ysgol, ac er i fi ei hachub mewn pryd, rwy’n deall yn iawn pa mor hawdd yw colli iaith, a pha mor anodd yw ei hadennill. Ar ôl fy adferiad, ro’n i am wneud rhywbeth i helpu i sicrhau dyfodol yr iaith trwy ei gwneud hi’n haws i bobl ei defnyddio. Tarwyd ar y syniad (gydag Aran Jones) o ddefnyddio’n profiadau dysgu ieithoedd gwahanol i lunio cwrs newydd   ar gyfer y Gymraeg, a ddaeth yn ‘SaySomethinginWelsh’. Erbyn hyn, mae dros 50,000 o bobl wedi cofrestru ar gyfer y cwrs (dros bron i 10 mlynedd), ac rydyn ni wrthi’n datblygu system fydd yn gweddnewid y ffordd, a’r amser y mae’n cymryd i bobl ddysgu Cymraeg. Trwy’r cwrs newydd, rydyn ni’n gallu tywys pobl ar daith o ddim i allu cymryd rhan mewn sgyrsiau bob dydd, a hynny ymhen 6 mis os ydyn nhw’n fodlon treulio rhyw 4 awr yr wythnos arni.”

  Wrth esbonio pwysigrwydd Diwrnod Shwmae, meddai Iestyn,

  “Mae’n gyfle i godi proffil y Gymraeg drwy’r byd, a thrwy hynny i annog pobl i ddefnyddio / dysgu / dysgu rhagor. Rydw i’n bwriadu cynnal ‘Shwmaeathon’ 24 awr ar-lein, lle   bydd   modd   i fi   siarad   yn   uniongyrchol   gyda siaradwyr Cymraeg – boed yn siaradwyr bore oes, neu’n siaradwyr newydd   sbon   –   trwy’r   byd   i   gyd.     Gan ddechrau am 3 y bore ar y 15fed (er mwyn  dal Seland Newydd cyn iddynt fynd i’r gwely) a chwpla am 3 fore trannoeth (wrth i bobl Hawaii gael eu cinio), dwi’n gobeithio gallu cynnal sgyrsiau cyson trwy’r cyfnod, a chodi ymwybyddiaeth y Cymry, gartref ac alltud, o ba mor eang y mae’r iaith yn cael ei siarad a’i dysgu.

  Bydd Iestyn yn derbyn nawdd gan bobl i godi arian ar gyfer elusen Cymraeg yn Llandysul, sef Calon Tysul, y ganolfan hamddena gymunedol. Diolch o galon i Iestyn am fod yn bencampwr mor weithgar dros y Gymraeg. Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb. 

  The Welsh language belongs to us all.

  Continue reading →
 • Dr Lisa Forrest! 04/10/2018

  Cyhoeddi pedwaredd bencampwraig Shwmae Sumae 2018!

  Dr Lisa Forrest

  Dros y chwe blynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo’r diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

  Ein pedwaredd bencampwraig i’w chyhoeddi eleni yw Dr Lisa Forrest, yn enedigol o Halifax, Swydd Efrog, wedi ei magu yn Plymouth, ac erbyn hyn yn byw a gweithio yng Nghaerfyrddin. Meddyg gyda’r GIC yw Lisa, yn gweithio yn Ysbyty Glangwili – a’i harbenigedd yng nghlefyd y siwgr. Pan symudodd i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd y daeth Lisa mewn i gyswllt â’r iaith Gymraeg am y tro cyntaf. Meddai Lisa;

  “Cwrddais i gyda phobl Cymraeg am y tro cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd, ac ro’n i wedi’n syfrdanu gan yr iaith a diwylliant Cymraeg. Ar y pryd, yn anffodus, doedd dim amser da fi dysgu’r iaith, ond ar ôl i fi orffen yn y Brifysgol cwrddais i gyda fy ngŵr a oedd yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf.  Dw i’n gallu cofio fe’n siarad ar y ffôn gyda’i deulu a’i ffrindiau ac yn raddol dechreuais i glywed fwy a fwy o Gymraeg. Ro’n i’n arfer teimlo yn anghyfforddus pan oedd rhaid iddo fe droi at Saesneg oherwydd fi. Felly, penderfynais i ddysgu’r iaith ar ôl genedigaeth fy mhlentyn cyntaf ac ar yr adeg hynny dechreuais fynd i wersi Cymraeg a grwpiau Ti a Fi. Dechreuais i ddefnyddio fy Nghymraeg yn syth a wnes i fwynhau canu  a darllen yn y Gymraeg gyda fy mab. Dechreuodd fy hyder tyfu o’r fan hynny ymlaen.”

  “Mae Diwrnod Shwmae Sumae yn gyfle i bawb defnyddio eu Cymraeg, heb ots am safon eu Cymraeg. Rhaid gweud, bod fy mywyd i wedi ei gyfoethogi ar ôl i fi ddysgu Cymraeg.  Dw i wedi dysgu am hanes a diwylliant Cymru a dw i wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd.  Dw i’n gallu mwynhau llyfrau a cherddoriaeth Cymraeg ac dw i’n gyfforddus mewn sefyllfa Cymraeg ac yn falch iawn fod dim rhaid i neb troi at y Saesneg oherwydd fi.  Byddwn i’n annog pobl i ddysgu ‘r iaith a defnyddio’r iaith.  Does dim ots os bo chi ddim yn gwybod pob gair yn Gymraeg.  Mae’n bwysig bod yn amyneddgar pan dych chi’n dysgu’r iaith.  Marathon yw e dim sprint! Ar Diwrnod Shwmae Sumae, mae’n bwysig iawn i ddechrau bob sgwrs yn y Gymraeg.  Mae’n amhosib dweud pa iaith mae pobl yn gallu siarad, ac felly mae’r gweud y pethau bach fel ‘shwmae’, ‘bore da’ ayyb yn gallu agor drysau.”

  Diolch o galon i Lisa am gefnogi’r ymgyrch eleni ac i holl ddysgwyr y Gymraeg sydd yn bodoli o fewn ein Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yma yng Nghymru! Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb. The Welsh language belongs to us all.

  Continue reading →
 • Matt Spry! 03/10/2018

  A’r trydydd pencampwr yw…

  Matt Spry

  Mae pencampwyr hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Sumae eleni (a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn), gan hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith.

  Rydym yn hynod o falch i gael cyhoeddi taw ein trydydd pencampwr yw dysgwr y flwyddyn eleni, sef Matt Spry  – yn wreiddiol o Aberplym (Plymouth) yn ne-orllewin Lloegr, ac sydd erbyn hyn yn byw yn Waunudda (Adamsdown), Caerdydd. Mae Matt yn gweithio i Dysgu Cymraeg Caerdydd ym Mhrifysgol Caerdydd, fel tiwtor a threfnydd sy’n dysgu ffoaduriaid a cheiswyr lloches – gan gynnwys trefnu gweithgareddau, ymweliadau a digwyddiadau Cymraeg ar eu cyfer. Fe dreuliodd Matt amser yng Nghymru gyntaf yn y 90au, yn ystod ei gyfnod yn y Brifysgol, cyn symud nôl yn 2013, a phenderfynu dysgu Cymraeg yn 2015. Cwympodd mewn cariad â’r iaith yn syth, ac mae dysgu’r Gymraeg wedi newid ei fywyd yn llwyr. Enillodd Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Caerdydd 2018, ac erbyn hyn mae’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn dysgu Cymraeg i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghaerdydd. Meddai Matt;

  “Mae ymgyrch Diwrnod Shwmae yn ffordd wych i annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg bob dydd – siaradwyr iaith gyntaf, dysgwyr profiadol a dysgwyr newydd sbon.  Mae’n rhoi hyder i bobl i ddechrau defnyddio mwy o Gymraeg yn ei bywydau bob dydd a hefyd dylanwadu ar bobl eraill i ymddiddori yn y Gymraeg a dechrau dysgu Cymraeg.  Mae’n bwysig iawn i fi, yn enwedig o fewn yr ardal ble dw i’n byw – Waunadda yng Nghaerdydd.  Dyw hi ddim yn ardal nodedig am ei Chymraeg ond mae mwy o siaradwyr a dysgwyr yno nag o’n i’n meddwl pan symudais i yno.  Mae’n bwysig i ni i gyd sy’n byw yn yr ardal i normaleiddio Cymraeg drwy sicrhau ei fod yn cael ei chlywed a’i siarad ar y strydoedd, yn y caffis a siopau ac yn y tafarnau – i ddangos bod yr iaith yn iaith fyw yn yr ardal. Gobeithio gall hyn annog mwy o bobl i ddefnyddio’r iaith yn y gymuned neu dechrau dysgu.”

  “Ar Ddiwrnod Shwmae Sumae eleni, bydd yna grŵp o ddysgwyr (sy’n cwrdd bob dydd Llun am 10.45 – 11.45 yng Ngwesty’r Pentre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd) yn gobeithio cynnal digwyddiad yn Oasis Caerdydd, canolfan sy’n helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Bydd y digwyddiad yn gyfle i ddysgwyr cwrdd â ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n dysgu Cymraeg – er mwyn eu helpu nhw ymarfer eu Cymraeg, rhoi’r cyfle i’r ffoaduriaid a cheiswyr lloches cwrdd â dysgwyr eraill ac i annog mwy ohonyn nhw i ddysgu Cymraeg.”

  Diolch i Matt am gefnogi’r ymgyrch eleni! Gobeithio bydd llawer o weithgarwch lawr yng Nghaerdydd i gefnogi Matt fel un o’n pencampwyr. Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth, a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.           The Welsh language belongs to us all.

   

  Continue reading →
 • Gwennan Mair! 02/10/2018

  Ein hail bencampwraig am 2018!

  Gwennan Mair

  Dyma’r ail bencampwraig a gyhoeddir yr wythnos hon yn rhan o ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae 2018. Mae pencampwyr a phencampwragedd hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn, sef i hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, a defnyddio ymadroddion syml, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

  Yr ail berson i gael ei chyhoeddi fel pencampwr 2018 yw’r artist a Chyfarwyddwraig Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd Gwennan Mair o Lanffestiniog yn wreiddiol ond erbyn hyn yn byw yn Rhuthun.  Ar ôl cael ei magu ar fferm yn Llanffestiniog, symudodd i astudio yn LIPA (Liverpool Institue of Perfrorming Arts) yn Lerpwl am 3 mlynedd. Ers teithio yn eang, mae ganddi ddiddordeb mawr yn ieithoedd ac ar fywyd amlddiwylliannol, materion y mae’n gallu ymwneud a nhw trwy ei gwaith yn Theatr Clwyd. Mae ganddi ddiddordeb yn enwedig mewn llenyddiaeth a cherddoriaeth gyfoes Cymraeg a go gyfer Diwrnod Shwmae Sumae meddai;

  “Dwi am fynd â vinyls i’r gwaith a threulio’r bora yn chware cerddoriaeth byw, a sgwrsio efo pobl sy’n pasio, sy’n gweithio neu’n cael cinio yn Theatr Clwyd. Dwi wir yn meddwl bod y celfyddydau yn ffordd wych o hyrwyddo’r iaith ag yn ffordd ‘chilled’ o gychwyn sgwrs.”

  O ran dyfodol yr iaith a hybu mwy o ddiddordeb yn yr iaith ar draws cymunedau Cymru, meddai,

  “Dwi’n meddwl bod o’n bwysig rhoid hyder i bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg ei fod yn iawn i ‘just’ trio. Dwi yn credu mewn cywirdeb ond dyle bod hyn ddim yn rhwystro neb rhag mentro. Mae rhaid cynnig helpu, dangos y ffordd drwy fynd i ddigwyddiadau, rhannu dywediadau, tywys pobl i gigs, a meithrin pobl i fentro dysgu’r iaith. Dwi wir ddim yn credu mewn creu wal rhwng llefydd na rhwng pobl – rhaid rhannu, gwrando a dysgu gyda’n gilydd.”

  Diolch enfawr i Gwenno am ymuno gyda ni fel un o’n pencampwyr hyfryd am y dydd cenedlaethol o ddathlu eleni! Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth pellach am drefniadau a digwyddiadau’r dydd a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb. The Welsh language belongs to us all.

  Continue reading →
 • Dani Schlick! 01/10/2018

  Cyhoeddi Pencampwraig gyntaf Shwmae Sumae 2018!

  Dani Schlick

  Dros y chwe blynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, a defnyddio ymadroddion syml fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

  Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi taw ein pencampwr cyntaf am 2018 yw Dani Schlick, yn wreiddiol o Sacsoni a Berlin yn yr Almaen, ac erbyn hyn yn byw ym Mhorthaethwy ar Ynys Môn.  Dechreuodd Dani ddysgu Cymraeg yn yr Almaen ar ôl cwympo mewn cariad â’r iaith pan ar wyliau yng Nghymru. Yn 2015, symudodd i fyw yng Nghymru i ddysgu mwy ar y Gymraeg, ac fe lwyddodd i gyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn 2017. Erbyn hyn mae’n cyfrannu’n helaeth tuag at nifer o ddigwyddiadau diwylliannol a chymdeithasol yn y Gymraeg – fel Panad a Sgwrs yn siop lyfrau Palas Print, Caernarfon, a Pheint a Sgwrs ym Mangor. Mae Dani yn gweithio i Fentrau Iaith Cymru fel cydlynydd sydd yn datblygu defnydd o’r Gymraeg ym myd busnes. Wrth esbonio pwysigrwydd Diwrnod Shwmae Sumae, a’i rôl fel un o bencampwyr y diwrnod meddai Dani:

  “Mae’n bwysig i godi ymwybyddiaeth ac i fagu hyder dysgwyr. Mae hi mor anodd i gymaint o bobl dechrau sgwrs yn y Gymraeg. Mae’r dathliad genedlaethol yma yn dangos bod yna ffordd hawdd i ddechrau sgwrs Gymraeg, yn syml – trwy ddweud “Shwmae” neu “Sumae”. Mae’r diwrnod yn   gyfle   gwych   i   ddysgwyr   dechrau   sgwrsio   yn   y Gymraeg   –   ac   i   Gymry   Cymraeg   dechrau   siarad Cymraeg efo dysgwyr.”

  Mi fydd Dani yn gweithio o fewn ei chymuned yn y gogledd-orllewin yn ystod y diwrnod;

  “Byddaf yn hyrwyddo y diwrnod yn fy ngwaith newydd gyda Mentrau Iaith Cymru trwy hysbysebu’r ymgyrch yn siopau a chaffis fy ardal i. Byddaf hefyd yn mynychu digwyddiadau sydd yn ymwneud â Diwrnod Shwmae Sumae, hysbysebu’r diwrnod a digwyddiadau yn y sesiynau sgwrsio rwyf yn eu trefnu ac yn rhannu   digwyddiadau trwy’r cyfryngau cymdeithasol.”

  Diolch i Dani am ei hangerdd a’i hymroddiad tuag at y Gymraeg ac am gefnogi ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae eleni. Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!             Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.         The Welsh language belongs to us all. 

   

  Continue reading →
 • Pencampwyr Shwmae Sumae 2018 25/09/2018

  Cyhoeddi Pencampwyr 2018….

  Mi fydd 5 pencampwr newydd gyda ni fydd yn cefnogi Diwrnod Shwmae Sumae 2018…byddent yn cael ei cyhoeddi yma wythnos nesaf!

   

  Continue reading →
 • Gerddi Fotaneg Cenedlaethol Cymru 09/10/2017

   

  15.10.17

  Gerddi Fotaneg Cenedlaethol Cymru

  Mynediad hanner pris i ddysgwyr ar Diwrnod Shwmae Su’mae

  Continue reading →
 • GRANT PEISLEY! 15/09/2017

  Cyhoeddi pencampwr #ShwmaeSumae

  o ben draw arall y byd (wel, Llandwrog erbyn hyn)!

  Gan fod Diwrnod Shwmae Sumae yn pum mlwydd oed eleni, bydd pum pencampwr yn rhan o ymgyrch 2017 yn gweithio hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Y syniad yw annog a helpu dinasyddion Cymru (boed yn rhugl, dysgwyr neu ond â chwpwl o eiriau) i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith.

  Ein pumed pencampwr, a’r pencampwr olaf i gael ei gyhoeddi go gyfer Diwrnod Shwmae Sumae  2017 yw Grant Peisley, o Sydney yn Awstralia yn wreiddiol ond nawr yn byw â’i deulu ifanc yn Llandwrog ger Caernarfon, Gwynedd. Mae Grant yn gweithio gyda mentrau cymunedol ar draws gogledd Cymru a thu hwnt i helpu creu economïau teg, cynaliadwy a lleol. Fe ymwelodd ef â Chymru yn 1998 a chlywed am yr iaith frodorol am y tro cyntaf yn Amgueddfa Sain Ffagan. Roed yr iaith yn neud Cymru’n fwy diddorol ac unigryw i ymwelydd o ben draw arall y byd. Ond fe gafodd Grant ei sbarduno i feddwl yn ddwysach am sut mae emosiynau ac iaith wedi cael ei gydblethu, pan gwrddodd â’i bartner flwyddyn yn ddiweddarach yn Brisbane. Symudon nhw i fyw nes ymlaen i Gymru, lle y magent dau o fechgyn (Nedw a Caio). Meddai Grant;

  “Pan symudon ni i Gymru yn Rhagfyr 2001, dechreuais i ddysgu Cymraeg ac erbyn genedigaeth ein mab cyntaf yn 2005 roeddwn i’n benderfynol taw Cymraeg fyddai iaith y tŷ, iaith gyntaf y plant; nid yn unig eu mamiaith ond eu ‘tadiaith’ hefyd! Roeddwn am neud yn siŵr bod fy mhlant wedi eu gwreiddio yn eu cymuned, eu hanes a’u diwylliant. Dwi am iddyn nhw gael gwreiddiau dwfn a cryf a synnwyr solid o berthyn. Yr iaith sydd yn rhoi hynny iddynt. Mi wnes i gwblhau cwrs dwys ‘SuperWlpan’ a ‘SuperPellach’ yn ysgol addysg gydol oes ym Mhrifysgol Bangor. Dwi wedi neud cwpwl o wythnosau o gyrsiau dwys, wythnos yn Nant Gwrtheyrn a dosbarthiadau nos. Rhoddodd hynny sail i fy Nghymraeg, ond dysgais i siarad go iawn gyda ffrindiau yn nhafarndai Caernarfon!”

  “Nid oedd hi’n deg fod pump neu mwy o siaradwyr Cymraeg yn eistedd gyda’i gilydd yn siarad Saesneg achos bod un boi o Awstralia yn eistedd gyda nhw. Felly nes i fynnu eu bod yn siarad Cymraeg o’n nghwmpas ac mi’r oedd fyny i mi i ofyn petawn i ddim yn dallt. Roedd cwpwl o beintiau yn helpu fy hyder, a cyn pen dim roeddwn yn gallu sgwrsio yn naturiol. Ni fydd pobol yn dysgu Cymraeg tra bo siaradwyr Cymraeg yn rhy garedig  iddyn nhw a newid i Saesneg trwy’r amser.”

  Wrth esbonio pwysigrwydd yr ymgyrch Shwmae Sumae, meddai Grant;

  “Fel siaradwyr Cymraeg, neu bobol sydd â diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru, neu fel dysgwyr yr iaith dylwn ni fod yn defnyddio ac ymarfer a chlywed cymaint o’r iaith a phosib trwy ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg gyda Shwmae neu Su’mae syml. Does ddim ots os na allwch chi ddweud mwy na hynny. Mae ond defnyddio’r un gair yna yn dangos eich bod yn parchu’r iaith ac yn deall pŵer iaith yn adeiladu hunan barch, tegwch a balchder. Mae’n hawdd i’w weud, yn swnio’n grêt ag acenion gwahanol ac yn gallu fod yn ‘icebreaker’ gwych. Mae Diwrnod Shwmae Sumae yn rhoi’r cyfle i chi i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg. Mae’n rhoi’r profiad unigryw a diddorol mae twristiaid yn teithio amdani ac felly’n gallu rhoi hwb i’n heconomi. Rhowch gynnig arni! A chofiwch fod ‘Su’mae’ nid am un diwrnod yn unig!!”

  Diolch i Grant am ddysgu’r iaith ac am gefnogi’r ymgyrch eleni! Bydd Grant yn rhannu’r iaith oddi fewn i’r cymunedau a grwpiau ynni cymunedol y mae’n gweithio gyda, mewn siopau, tafarndai a thimau chwaraeon sydd yn rhan o’i gymuned a’i waith. Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth ynglŷn â threfnu gweithgareddau go gyfer Diwrnod Shwmae Sumae, a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.

  The Welsh language belongs to us all.

  Continue reading →
 • CARYS ELERI! 14/09/2017

  ‘Parch’ i’n pedwerydd pencampwr!

  Dros y pum mlynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo’r diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

  Ein pedwerydd pencampwr eleni yw’r actores, cantores a ysgrifenwraig Carys Eleri o Tymbl Uchaf (nid Crosshands!), Sir Gâr. Mae Carys nawr yn byw a gweithio yng Nghaerdydd, ac yng nghanol ffilmio’r drydedd gyfres o’r ddrama-gomedi boblogaidd ‘Parch’, ac wedi derbyn enwebiad am wobr BAFTA Cymru am chwarae’r brif-rhan ynddi.  Ar wahân i’r rôl hon a nifer eraill o gynyrchiadau theatr, radio a ffilm, mae Carys hefyd yn ysgrifennu’n greadigol ac yn un o fintai ‘Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon’. Meddai Carys;

  “Cymraeg yw iaith fy nheulu, ac iaith fy enaid llonydd. Wy di bod yn cadw dyddiadur helaeth yn ddiweddar ac mae mor ddiddorol mai Cymraeg wy’n defnyddio pan wy’n hapus fy myd, ac os ma’ rywbeth yn fy nghorddi – a’i syth i’r Saesneg! Ma’r ddwy iaith yn brwydro dros fy emosiynau, ond y Gymraeg sydd wastad yn cael ei ddefnyddio pob amser dwi’n hapus”

  Wrth esbonio pwysigrwydd dathliadau Diwrnod Shwmae Sumae, meddai Carys;

  “Mae Diwrnod Shwmae Sumae yn bwysig i fi achos mae e’n caniatáu hyder ynom i fedru ceisio cael sgwrs yn Gymraeg ta le’r y’ ni. A hyd yn oed os nad ydy’r person arall yn medru ei siarad, mae’n dangos i’r person yna fod yna fywyd yn yr iaith, fod ‘na bobol o bob oedran yn hapus i’w siarad. Mae e hefyd yn meddwl bod mwy o sgôp da fi i glebran mewn dwy iaith mewn diwrnod!”

  “Ar Ddiwrnod Shwmae, fyddai’n clebran, trydar a cheisio cael fy ffrindiau di-gymraeg i siarad Cymraeg. Fy hoff beth i wneud da’n ffrindiau di-gymraeg yw i ddysgu dywediadau Cymraeg iddyn nhw. Ma’ ‘cnoc y dorth’ yn ffefryn mawr i sawl ffrind a ma’ ‘mae’n ddigon mawr i alw chi arno fe’ yn un da i esbonio’r gwahaniaeth rhwng ‘ti’ a ‘chi’.”

  Diolch a pharch i Carys am ymuno gyda ni fel un o’n pencampwyr hyfryd am y dydd cenedlaethol o ddathlu eleni! Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth pellach am drefniadau a digwyddiadau’r dydd a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.

  The Welsh language belongs to us all.

   

   

  Continue reading →
 • BEN SELLMAN! 13/09/2017

  Ac ein 3ydd Pencampwr eleni yw… 

  Mae pencampwyr hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Sumae eleni (a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn), gan hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith.

  Y trydydd pencampwr i’w gyhoeddi yn 2017 yw Dr Ben Sellman, yn enedigol o Birmingham a nawr yn byw yng Nghaerfyrddin.  Meddyg teulu yw Ben yn Meddygfa Llynyfran Yn Llandysul, Ceredigion. Mi wnaeth Ben a’i deulu ifanc symud i Gaerfyrddin  pum mlynedd yn ôl heb air o Gymraeg. Erbyn hyn mae Ben yn gallu cynnig gwasanaeth Gymraeg i’w gleifion yn ardal Llandysul. Dysgodd Cymraeg er mwyn cynnig gwasanaeth gwell i gleifion (a gan mai Cymraeg yw iaith naturiol y feddygfa) a hefyd am ei fod am anfon ei blant i ysgol Gymraeg. Cyrhaeddodd safon Ganolradd (lefel TGAU) ar ôl 3 mlynedd cyn cafodd ei gwrs lleol am lefel Pellach ei ganslo oherwydd diffyg niferoedd. Ond, fel esbonia Ben,

  “Yn lwcus, erbyn hynny, ro’n ni wedi cwrdd â ffrindiau newydd a oedd yn siarad Cymraeg, felly roedd llawer o gyfleoedd i mi ymarfer! Dw i’n dal i ddysgu, ond nawr dw i’n ddigon hyderus i ‘neud ymgynghoriadau meddygol yn y Gymraeg, a dw i’n ei ‘neud bob dydd. Dw i’n teimlo mod i’n gallu cynnig gwasanaeth gwell i gleifion sy’n hapusach ac yn fwy cyfforddus yn siarad yn eu mamiaith Cymraeg, pan fyddan nhw’n trafod eu problemau meddygol. Mae’r Gymraeg wedi rhoi cyfleoedd eraill i mi hefyd, e.e. dw i wedi ymuno côr Cymraeg yng Nghaerfyrddin (Côr Seingar!), sy’n llawer o hwyl, ac yn gymdeithasol iawn.”

  Wrth esbonio pwysigrwydd Diwrnod Shwmae Sumae a’i syniadau yn ei rôl fel un o bencampwyr 2017, meddai Ben,

  “Hoffwn i ddefnyddio’r cyfle i annog pobl sy’n meddwl am ddysgu Cymraeg. Dyw’r iaith ddim mor anodd ag y mae pobl yn ei ddweud! Mae llawer o gyfleoedd ac adnoddau ar gael i helpu dysgwyr – gwersi, llyfrau, grwpiau ymarfer, rhaglenni teledu, a phobl yn hapus iawn i helpu. Mae’n iawn i ddefnyddio geiriau Saesneg mewn brawddegau os oes angen, a pheidiwch â phoeni am y gramadeg! Ac, os oes plant ‘da chi, anfonwch nhw i ysgol Gymraeg – byddan nhw’n cael addysg ardderchog, byddan nhw’n ddwyieithog heb ymdrech, a bydd yn haws i chi i ddysgu Cymraeg ar yr un pryd.”

  Ychwanega Ben cyngor pellach i siaradwyr rhugl y Gymraeg hefyd, ‘tips’ gwerthfawr ar sut i helpu ein dygwyr yng Nghymru,

  “Mae llawer of bobl fel fi sy’ moyn dysgu ac yn gwneud ymdrech i ddysgu Cymraeg – ac mae angen ychydig o help ac anogaeth arnon ni! Fel dysgwr, mae’n gallu fod yn anodd i fynd i mewn i siop, neu fanc, neu swyddfa bost, a dechrau sgwrs yn y Gymraeg, rhag ofn na ddeallwn ni’r ateb ac wedyn ymddangos yn dwp! Y ffordd gorau i siaradwyr rhugl i helpu dysgwyr yw sticio i’r Gymraeg. Os bydd dysgwr yn dechrau sgwrs yn y Gymraeg, plîs trïwch a pheidio â throi syth i’r Saesneg os nad yw hi neu fe’n deall popeth ar unwaith!”

  Diolch am y cyngor Ben a chroeso enfawr i ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae eleni! Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.

  The Welsh language belongs to us all.

  Continue reading →
 • BETHAN WILLIAMS! 12/09/2017

  Cyhoeddi pencampwraig Shwmae Sumae 2017!

  Dyma’r ail bencampwr a gyhoeddir yr wythnos hon yn rhan o ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae 2017. Mae pencampwyr a phencampwragedd hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn, sef i hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

  Yr ail berson i gael ei chyhoeddi fel pencampwr 2017 yw Bethan Williams, yn enedigol o Lerpŵl a nawr yn byw yn yr Wyddgrug! Mae Bethan wedi sefydlu busnes ei hun ers Gorffennaf 2016 ac yn cynnig gweithgareddau Amser Babi Cymraeg i deuluoedd efo babanod a phlant ifanc ar draws ardal y gogledd ddwyrain. Mae’r busnes yn cynnig gwasanaethau fel tylino babi, ioga babi, splash a chân a stori a chân.  Mae Bethan a’i phartner Gaj yn rhieni i dri o blant sydd yn frwd dros y Gymraeg, ond fel llawer o blant yn eu harddegau maen nhw’n gallu bod yn swil iawn o’u Cymreictod tu allan i’r cartref. Meddai Bethan;

  “Roedd agweddau digon negyddol tuag at y Gymraeg pan oeddwn i’n tyfu i fyny mor agos at y ffin fel plentyn ac rwy’n cofio mynychu sawl rali Cymdeithas yr Iaith oherwydd dylanwad mam. Mi ges i’r fraint o weithio fel swyddog maes i ‘TWF’ am 4 mlynedd a dysgais lawer am ein defnydd ni o’r Gymraeg gan bobl wybodus iawn yn y maes polisi a chynllunio iaith. Mae’r cyfnod yna wedi rhoi hyder i mi rannu’r cariad sydd gen i at y Gymraeg gyda phobl eraill! Dwi’n croesawu rhieni Cymraeg, dysgwyr a’r di-gymraeg i fy sesiynau ABC sy’n cael eu cynnal yn Sir Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych – dwi’n credu bod pontio, deall a chefnogi ein gilydd yn allweddol wrth ystyried ein defnydd ni o’r Gymraeg. Erbyn hyn dwi wrth fy modd yn dechrau sgwrs yn Gymraeg lle bynnag fyddai’n mynd a dwi wedi darganfod llawer o “Gymry-cudd” ar draws y Gogledd Ddwyrain!”

  “Mae hi wedi cymryd 43 mlynedd i mi fod yn ddigon hyderus i ddechrau sgwrsio yn Gymraeg gyda dieithriaid a dwi’n trio herio’r rhieni sy’n mynychu fy sesiynau i ddefnyddio’r Gymraeg mwy yn eu cymunedau. Mae diwrnod Shwmae Sumae yn ein hatgoffa bod posib cyfarch pawb yn Gymraeg – mae hi mor bwysig i rannu’r iaith ar bob cyfle posib!”

  Diolch o galon i Bethan am gefnogi’r ymgyrch eleni! Bydd Bethan yn helpu yn ystod fore goffi Gŵyl Daniel Owen yn yr Wyddgrug ar Sadwrn y 14eg o Hydref. Ewch draw am sgwrs a phaned! Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.

  The Welsh language belongs to us all.

  Continue reading →
 • SIÔN TOMOS OWEN! 11/09/2017

  Cyhoeddi pencampwyr Shwmae Sumae 2017!

  Dros y pum mlynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i gynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

  Shwmae Su’mae Siôn!

  Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi taw ein pencampwr cyntaf am 2017 yw Siôn Tomos Owen o Dreorci yn y Rhondda. Mae Siôn yn gyflwynydd ar rhaglen deledu S4C, ‘Pobol y Rhondda’, yn gartwnydd, arlunydd ac yn awdur. Cafodd ei lyfr ‘Cawl’ ei gyhoeddi yn 2016 gan gyhoeddwyr Parthian – llyfr sydd yn gymysg o farddoniaeth, darluniau, comics, straeon byr a myfyrdodau ar fywyd cyfoes yn y Rhondda. Mae’r llyfr hefyd yn pontio’r Gymraeg a’r Saesneg mewn modd naturiol a cynhwysol. Er y cafodd Siôn ei fagu mewn aelwyd Cymraeg (a’i dad wedi dysgu’r iaith), a mynychu ysgolion Cymraeg yr ardal, mae’n ymwybodol o’r angen i normaleiddio’r iaith yn y cymoedd.

   

  Meddai Siôn: “Y prif reswm fod Diwrnod Shwmae Sumae yn bwysig i mi yw i normaleiddio’r Gymraeg trwy ei hybu, nid trwy orfodaeth.  Fel rhywun sy’n byw yng nghymoedd y De, rwy’n cofio pan yn ddisgybl roedd llawer o ddisgyblion yn gwrthryfela yn erbyn yr iaith oherwydd y teimlad o bwyslais ar orfodaeth i’w ddefnyddio yn yr ysgol. Fe wnaeth hyn clymu fewn i deimlad rhai yn erbyn addysg yn gyffredinol ac a’i clymwyd wedyn i’r iaith.  Dwi wir yn credu fod angen hybu’r iaith fel nad yw’n cael ei weld fel iaith addysg yn unig i’r plant a pobol ifanc sydd yn ei ddysgu yn yr ysgolion. Dwi’n credu fod rhaid dangos i’r genhedlaeth ifanc ei fod yn iaith i’w ddefnyddio’n ddyddiol mewn bywyd bob dydd.”

  “Dwi am hybu Diwrnod Shwmae Sumae 2017 yn eang ar draws fy aml blatfform cyfryngau cymdeithasol. Dwi hefyd am geisio neud darnau o gelf, barddoniaeth a chartwnau i’w hysbysebu.”

  Diolch i Siôn am gefnogi’r ymgyrch eleni! Gobeithio bydd llawer o weithgarwch lawr yn ardal Treorci ac ar draws cymoedd y de-ddwyrain. Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth! Gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

   

  Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.

  The Welsh language belongs to us all.

   

  Continue reading →
 • 29/08/2017

  Penblwydd Hapus Diwrnod Shwmae Sumae!

  Ar y 15fed o Hydref eleni, bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn dathlu ei phen-blwydd yn bump! Mae Diwrnod Shwmae Sumae hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi! Nôd y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg.

  Sut fyddwch chi’n dathlu?

  Sut fyddwch chi’n dathlu’r iaith Gymraeg eleni? Beth am drefnu bore goffi gyda’ch ffrindiau neu yn eich cymuned; cwis tafarn; dro gydag athrawes Cymraeg (all rhannu holl enwau anhygoel Cymraeg am ein fflora?); cynlluniwch slogan Cymraeg am crys-t, trefnu noson ffilm Cymraeg, gig Cymraeg neu twmpath? Teisen pen-blwydd am y diwrnod?! Byddwch yn greadigol a rho gynnig arni!

  15fed o Hydref, 2017

  Continue reading →
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial