Iestyn ap Dafydd!

Iestyn ap Dafydd!

Cyhoeddi pumed Pencampwr 2018!

Iestyn ap Dafydd, cyd-sylfaenydd SaySomethinginWelsh

Mi fydd Diwrnod Shwmae Sumae yn dathlu ei chweched flwyddyn fel ymgyrch genedlaethol eleni, ac yn rhan o’r dathliadau mae yna gyfres o bencampwr yn rhan o ymgyrch 2018 yn gweithio hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Y syniad yw annog a helpu dinasyddion Cymru (boed yn rhugl, dysgwyr neu ond â chwpwl o eiriau) i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith.

Ein pumed pencampwr, a’r pencampwr olaf i gael ei gyhoeddi go gyfer Diwrnod Shwmae Sumae  2018 yw  Iestyn ap Dafydd o Landysul, un o sylfaenwyr SaySomethinginWelsh.com. Yn wreiddiol o Gwm Rhymni, cafodd ei addysg yn Gymraeg er nad Cymraeg oedd iaith ei gartref. Meddai Iestyn,

“Bu bron i fi golli fy Nghymraeg ar ôl gadael ysgol, ac er i fi ei hachub mewn pryd, rwy’n deall yn iawn pa mor hawdd yw colli iaith, a pha mor anodd yw ei hadennill. Ar ôl fy adferiad, ro’n i am wneud rhywbeth i helpu i sicrhau dyfodol yr iaith trwy ei gwneud hi’n haws i bobl ei defnyddio. Tarwyd ar y syniad (gydag Aran Jones) o ddefnyddio’n profiadau dysgu ieithoedd gwahanol i lunio cwrs newydd   ar gyfer y Gymraeg, a ddaeth yn ‘SaySomethinginWelsh’. Erbyn hyn, mae dros 50,000 o bobl wedi cofrestru ar gyfer y cwrs (dros bron i 10 mlynedd), ac rydyn ni wrthi’n datblygu system fydd yn gweddnewid y ffordd, a’r amser y mae’n cymryd i bobl ddysgu Cymraeg. Trwy’r cwrs newydd, rydyn ni’n gallu tywys pobl ar daith o ddim i allu cymryd rhan mewn sgyrsiau bob dydd, a hynny ymhen 6 mis os ydyn nhw’n fodlon treulio rhyw 4 awr yr wythnos arni.”

Wrth esbonio pwysigrwydd Diwrnod Shwmae, meddai Iestyn,

“Mae’n gyfle i godi proffil y Gymraeg drwy’r byd, a thrwy hynny i annog pobl i ddefnyddio / dysgu / dysgu rhagor. Rydw i’n bwriadu cynnal ‘Shwmaeathon’ 24 awr ar-lein, lle   bydd   modd   i fi   siarad   yn   uniongyrchol   gyda siaradwyr Cymraeg – boed yn siaradwyr bore oes, neu’n siaradwyr newydd   sbon   –   trwy’r   byd   i   gyd.     Gan ddechrau am 3 y bore ar y 15fed (er mwyn  dal Seland Newydd cyn iddynt fynd i’r gwely) a chwpla am 3 fore trannoeth (wrth i bobl Hawaii gael eu cinio), dwi’n gobeithio gallu cynnal sgyrsiau cyson trwy’r cyfnod, a chodi ymwybyddiaeth y Cymry, gartref ac alltud, o ba mor eang y mae’r iaith yn cael ei siarad a’i dysgu.

Bydd Iestyn yn derbyn nawdd gan bobl i godi arian ar gyfer elusen Cymraeg yn Llandysul, sef Calon Tysul, y ganolfan hamddena gymunedol. Diolch o galon i Iestyn am fod yn bencampwr mor weithgar dros y Gymraeg. Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb. 

The Welsh language belongs to us all.

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial