BEN SELLMAN!

BEN SELLMAN!

Ac ein 3ydd Pencampwr eleni yw… 

Mae pencampwyr hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Sumae eleni (a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn), gan hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith.

Y trydydd pencampwr i’w gyhoeddi yn 2017 yw Dr Ben Sellman, yn enedigol o Birmingham a nawr yn byw yng Nghaerfyrddin.  Meddyg teulu yw Ben yn Meddygfa Llynyfran Yn Llandysul, Ceredigion. Mi wnaeth Ben a’i deulu ifanc symud i Gaerfyrddin  pum mlynedd yn ôl heb air o Gymraeg. Erbyn hyn mae Ben yn gallu cynnig gwasanaeth Gymraeg i’w gleifion yn ardal Llandysul. Dysgodd Cymraeg er mwyn cynnig gwasanaeth gwell i gleifion (a gan mai Cymraeg yw iaith naturiol y feddygfa) a hefyd am ei fod am anfon ei blant i ysgol Gymraeg. Cyrhaeddodd safon Ganolradd (lefel TGAU) ar ôl 3 mlynedd cyn cafodd ei gwrs lleol am lefel Pellach ei ganslo oherwydd diffyg niferoedd. Ond, fel esbonia Ben,

“Yn lwcus, erbyn hynny, ro’n ni wedi cwrdd â ffrindiau newydd a oedd yn siarad Cymraeg, felly roedd llawer o gyfleoedd i mi ymarfer! Dw i’n dal i ddysgu, ond nawr dw i’n ddigon hyderus i ‘neud ymgynghoriadau meddygol yn y Gymraeg, a dw i’n ei ‘neud bob dydd. Dw i’n teimlo mod i’n gallu cynnig gwasanaeth gwell i gleifion sy’n hapusach ac yn fwy cyfforddus yn siarad yn eu mamiaith Cymraeg, pan fyddan nhw’n trafod eu problemau meddygol. Mae’r Gymraeg wedi rhoi cyfleoedd eraill i mi hefyd, e.e. dw i wedi ymuno côr Cymraeg yng Nghaerfyrddin (Côr Seingar!), sy’n llawer o hwyl, ac yn gymdeithasol iawn.”

Wrth esbonio pwysigrwydd Diwrnod Shwmae Sumae a’i syniadau yn ei rôl fel un o bencampwyr 2017, meddai Ben,

“Hoffwn i ddefnyddio’r cyfle i annog pobl sy’n meddwl am ddysgu Cymraeg. Dyw’r iaith ddim mor anodd ag y mae pobl yn ei ddweud! Mae llawer o gyfleoedd ac adnoddau ar gael i helpu dysgwyr – gwersi, llyfrau, grwpiau ymarfer, rhaglenni teledu, a phobl yn hapus iawn i helpu. Mae’n iawn i ddefnyddio geiriau Saesneg mewn brawddegau os oes angen, a pheidiwch â phoeni am y gramadeg! Ac, os oes plant ‘da chi, anfonwch nhw i ysgol Gymraeg – byddan nhw’n cael addysg ardderchog, byddan nhw’n ddwyieithog heb ymdrech, a bydd yn haws i chi i ddysgu Cymraeg ar yr un pryd.”

Ychwanega Ben cyngor pellach i siaradwyr rhugl y Gymraeg hefyd, ‘tips’ gwerthfawr ar sut i helpu ein dygwyr yng Nghymru,

“Mae llawer of bobl fel fi sy’ moyn dysgu ac yn gwneud ymdrech i ddysgu Cymraeg – ac mae angen ychydig o help ac anogaeth arnon ni! Fel dysgwr, mae’n gallu fod yn anodd i fynd i mewn i siop, neu fanc, neu swyddfa bost, a dechrau sgwrs yn y Gymraeg, rhag ofn na ddeallwn ni’r ateb ac wedyn ymddangos yn dwp! Y ffordd gorau i siaradwyr rhugl i helpu dysgwyr yw sticio i’r Gymraeg. Os bydd dysgwr yn dechrau sgwrs yn y Gymraeg, plîs trïwch a pheidio â throi syth i’r Saesneg os nad yw hi neu fe’n deall popeth ar unwaith!”

Diolch am y cyngor Ben a chroeso enfawr i ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae eleni! Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.

The Welsh language belongs to us all.

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial